Indická restaurace Praha centrum - logo

GDPR a související ujednání

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Muhammad Imran, IČO 05774586, se sídlem Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 2378/32, PSČ 180 00, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto uživatele svého rezervačního systému AM informuje o zpracování osobních údajů:

 • Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při žádosti o rezervaci prostřednictvím internetových stránek amritsarmail.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zajištění uživatelem požadované rezervace, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k provedení rezervace. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci provést.
 • Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) užívání on-line rezervačního formuláře Amritsar Mail (dále jen „AM“) byly vydány provozovatelem systému AM, jímž je Muhammad Imran, IČO 05774586, se sídlem Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 2378/32, PSČ 180 00 (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo systém AM jakýmkoliv způsobem užívají a všichni jsou povinni tyto Podmínky dodržovat.

AM je on-line rezervační formulář pana Muhammad Imrana, jenž je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku. Prostřednictvím systému AM si mohou jeho uživatelé zažádat o rezervaci místo v restauraci Amritsar Mail, Indian Restaurant, provozované Provozovatelem. Tyto Podmínky popisují fungování rezervačního formuláře AM, způsob rezervace místa v restauraci prostřednictvím rezervačního formuláře AM, práva a povinnosti uživatelů rezervačního formuláře AM i Provozovatele.

REZERVACE MÍSTA PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE

Rezervační formulář AM je uživatelům přístupný online z internetových stránek www.amritsarmail.cz. Uživatel zadá své jméno a příjmení, email a telefon. Uživatel je povinen vyplnit tyto údaje správně a pravdivě. Následně zadá požadované datum návštěvy, čas návštěvy, počet osob a dle svého uvážení uvede případné doplňující informace. Smysl a účel jednotlivých polí je následující:

 • Jméno a příjmení slouží k ověření identity a ztotožnění uživatele s provedenou rezervací při návštěvě restaurace;
 • Na uživatelem zadanou emailovou adresu vede Provozovatel korespondenci ve věci požadované rezervace;
 • Počet osob, pro které si uživatel rezervaci přeje;
 • Termín rezervace, pole datum a čas, na který si uživatel přeje rezervaci;
 • Telefonní číslo slouží k tomu, aby Provozovatel mohl uživatele kontaktovat v případě náhlých změn, nepřízně počasí apod.;
 • Poznámka je nepovinné pole, do nějž může uživatel zaznamenat svá přání či zvláštní požadavky, například že jde o oslavu narozenin, promoce apod. Do poznámky je možné rovněž uvést, že má uživatel zájem o konkrétní stůl v restauraci. Provozovatel upozorňuje, že požadavkům uvedeným v poznámce není povinen vyhovět, ale bude-li to v silách Provozovatele a kapacitních možnostech restaurace, vynaloží Provozovatel potřebné úsilí k tomu, aby bylo požadavku uživatele vyhověno.
Po vyplnění výše uvedených údajů uživatel:
 • Vyznačí, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. Toto vyznačení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést;
 • Vyznačí, že byl Provozovatelem informován o zpracování osobních údajů, přičemž tato informace se uživateli zobrazí proklikem na příslušné pole v systému AM. Toto vyznačení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést;
 • V případě zájmu vyznačí, že má zájem o zasílání obchodních sdělení Provozovatele a za tímto účelem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, přičemž text souhlasu se uživateli zobrazí proklikem na příslušné pole v systému AM. Toto vyznačení není povinné a rezervaci lze provést i bez něj;
 • a následně uživatel odešle žádost o rezervaci prostřednictvím emailové zprávy na definované adresy správců rezervací, kteří jsou odpovědní za vyřizování rezervací.

Provozovatel, dle svých aktuálních možností a kapacity, uživateli na jím zadanou emailovou adresu odešle co nejdříve potvrzení či nepotvrzení rezervace. Rezervace je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem; do této doby není rezervace potvrzena. Nezašle-li Provozovatel uživateli potvrzující email, není rezervace potvrzena.

ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA REZERVACE MÍSTA

Uživatel může rezervaci místa v restauraci zrušit, je tak povinen učinit nejméně 30 minut předem, a to osobně, telefonicky nebo emailem.

Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci místa v restauraci kdykoliv zrušit, zejména z provozních důvodů či z důvodu nepřízně počasí (týká se především venkovní provozní jednotky „Zahrádka v atriu“). Provozovatel o zrušení rezervace informuje uživatele telefonicky nebo emailem s tím, že mu podle svých provozních možností může nabídnout změnu rezervace (a) na jinou provozní jednotku nebo (b) na jiný vhodný termín.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo neumožnit rezervaci uživateli, který si dříve rezervoval místo v restauraci a tuto rezervaci nevyužil ani včas nezrušil.

OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU RESTAURACE PROVOZOVATELE A REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE AM

 • Konzumace: Rezervační formulář AM slouží k rezervaci místa uživatelům, kteří mají zájem v restauraci konzumovat alespoň jedno hlavní jídlo. Není tedy primárně určen k rezervaci místa uživatelům, kteří mají zájem využít restauraci pouze pro konzumaci nápojů. Pokud má uživatel zájem využít restauraci pouze pro konzumaci nápojů, je povinen toto uvést při rezervaci do poznámky a Provozovatel mu podle provozních možností může rezervaci potvrdit.
 • Poslední objednávky: Provozovatel upozorňuje uživatele, že kuchyně přijímá poslední objednávky ve….. a bar přijímá poslední objednávky ve…...
 • Slevové kódy a promo kódy: Provozovatel může uživatelům poskytovat slevové kódy a promo kódy. Tyto kódy smí uživatel uplatnit jen při rezervaci místa prostřednictvím rezervačního formuláře AM. Tyto kódy nelze uplatnit při rezervaci místa jiným způsobem nebo při návštěvě restaurace bez předchozí rezervace.
 • Stížnosti a reklamace: Případné stížnosti a reklamace týkající se fungování rezervačního formuláře AM přijímá Provozovatel od uživatelů osobně, telefonicky nebo emailem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZNÍ JEDNOTKY

Aktuální kontaktní údaje příslušné provozní jednotky jsou vždy uvedeny na internetových stránkách provozní jednotky v sekci „Kudy k nám“. Kontaktní údaje provozní jednotky jsou následující:
 • Adresa: Amritsar Mail – Indian Restaurant, Vodičkova 701/34, 110 00 Praha 1 – Nové Město;
 • Telefon: +420 773 670 227;
 • E-mail: info@amritsarmail.cz
 • Otevírací doba restaurace: pondělí – pátek 11:00 – 23:00, sobota a neděle 12:00 – 23:00

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Při provedení rezervace dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem provedení rezervace. Informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena v rezervačním formuláři AM, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel vyznačuje, že byl informován o zpracování osobních údajů, jakož i v potvrzujícím emailu, kterým Provozovatel potvrdí uživateli rezervaci.

Pokud uživatel uvede, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se souvisejícím zpracováním osobních údajů, dochází rovněž ke zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů a související informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsaženo v rezervačním formuláři AM, kde je dostupné proklikem v okamžiku, kdy uživatel vyznačuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se souvisejícím zpracováním osobních údajů.

POVINNOSTI UŽIVATELŮ REZERVAČNÍHO FORMUÁŘE AM

 • Uživatelé AM nesmí rezervační formulář AM, jeho funkce ani jeho obsah jakkoli upravovat, měnit, modifikovat, a to zejména:
 • Jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu;
 • Měnit či odstraňovat upozornění na práva duševního či průmyslového vlastnictví, jako jsou například autorská práva či ochranné známky;
 • Nakazit nebo usilovat o nakažení rezervačního formuláře AM počítačovými viry, trojskými koni, jakož i jakýmikoliv jinými škodlivými programy, prvky či kódy;
 • Užívat při používání rezervačního formuláře AM mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu;
 • Jakkoliv usilovat o narušení či přerušení chodu rezervačního formuláře AM;
 • Zatěžovat server Provozovatele automatizovanými požadavky;
 • Vyvíjet jakoukoli činnost směřující ke znemožnění nebo omezení provozu serveru Provozovatele, na němž je rezervační formulář AM provozován, nebo realizovat jiné útoky na tento server.

Uživatelé rezervačního formuláře AM berou dále na vědomí, že vznikne-li v důsledku porušení jejich povinností výše nebo v důsledku jiného jejich protiprávního jednání Provozovateli jakákoliv majetková či nemajetková újma, včetně nákladů na odstranění narušení či přerušení chodu rezervačního formuláře AM nebo újmy na dobrém jméně či pověsti, má Provozovatel vůči uživateli, který takovou újmu způsobil, právo na její plnou náhradu, v penězích či nápravou vzniklého stavu.

Pokud uživatel rezervačního formuláře AM zaznamená cokoliv, co se jeví jako porušení těchto Podmínek, žádá tímto Provozovatel, aby jej takový uživatel o této aktivitě informoval.

Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a kdykoli bez předchozího varování vyloučit kohokoli z přístupu k rezervačního formuláři AM či jeho částem a informacím, zejména tehdy, pokud Provozovatel předpokládá, že určité osoby k němu přistupující budou jednat jinak než v souladu s těmito Podmínkami, popřípadě zjistí, že tyto osoby jednají nebo jednaly jinak než v souladu s těmito Podmínkami.

VLASTNICTVÍ

Všechny materiály, včetně zobrazení, software a počítačových programů, textu, fotografií a grafiky, klíčových slov a metatagů, jakož i celkového dojmu, které jsou obsaženy na stránkách www.amritsarmail.cz, jsou chráněny autorským právem a/nebo právem průmyslového vlastnictví. Na značky, loga a emblémy zde zobrazované se dále může vztahovat právo na obchodní značku, firmu a jiná práva Provozovatele a jeho dodavatelů obsahu. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak mezi uživatelem a Provozovatelem, nesmí uživatel používat autorská díla jinak než v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími autorské právo.

PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na www.amritsarmail.cz.

Tyto Podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv jednostranně změněny. Pro třetí osoby jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění uveřejněném na www.amritsarmail.cz.

Tyto Podmínky se řídí českým právem.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A SE SOUVISEJÍCÍM ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím s tím, aby mi pan Muhammad Imran, IČO 05774586, se sídlem Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 2378/32, PSČ 180 00, který provozuje restauraci Amritsar Mail, Indian Restaurant a rezervační formulář AM (dále jen „Správce“), zasílal informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“), podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě dále uvedených informací pak rovněž svobodně, informovaně a konkrétně souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení, přičemž potvrzuji, že jsem byl Správcem informován o následujících skutečnostech:

Správce bude na základě uděleného souhlasu zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu, v němž jsem je zadal při rezervaci prostřednictvím internetového formuláře na amritsar.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zasílání obchodních sdělení. Právním základem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro uvedené účely není smluvním ani zákonným požadavkem a beru na vědomí, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů Správci poskytnout. Samotnou žádost o rezervaci smím provést i bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Byl jsem poučen o tom, že mám právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Byl jsem rovněž poučen o tom, že smím podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Byl jsem poučen o tom, že mám právo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to bezplatně emailem zaslaným na adresu uvedenou v příslušném obchodní sdělení.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu neurčitou.